فاکتور سفارش# ۱۲۳۴۵


صورت حساب شما:
مهدی حامدی
اصلی ۱۵۸۶
مناسب ۴ نفر
غذا های دریایی
فرستاده شده به:
علی خارا
اصلی ۱۵۸۶
مناسب ۴ نفر
غذا های دریایی
روش پرداخت:
با کارت بانکی ۶۱۰۴۳۳۷۸****
info@digiao.ir
تاریخ سفارش:
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

خلاصه سفارش

مورد قیمت مقدار مجموع
غذای دریایی شماره - ۲۰۰ ۵۰.۰۰۰ تومان ۱ ۵۰.۰۰۰ تومان
غذای دریایی شماره - ۴۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ تومان ۳ ۳۰۰.۰۰۰ تومان
غذای دریایی شماره - ۱۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۱ ۲۰۰.۰۰۰ تومان
جمع جزء ۲۰۰.۰۰۰ تومان
حمل ۵.۰۰۰ تومان
جمع ۵۵۰.۰۰۰ تومان